Jaarvergadering 2018

Op woensdag 14 maart werd de jaarvergadering gehouden.

De vergadering werd geopend door onze voorzitter Sjaak Selen, waarna de mededelingen werden voorgelezen. Hierna werden de notulen van de vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd.

Hierna werd het jaarverslag voorgelezen en werd verslag gedaan van alle activiteiten van het afgelopen jaar. Wij mogen zeggen dat we weer een vpl bezet en druk jaar achter de rug hebben.

Het verslag van de financien over het afgelopen jaar werd voorgelezen waarbij bleek dat wij dit jaar een positief resultaat hebben geboekt. Hierna werd het woord gegeven aan de kascontrole-commissie welke rapporteerden dat de cijfers zoals aangetroffen overeenstemden met de werkelijkheid. De herkiesbare kandidaten voor de bestuursfunctie's werden met grote meerderheid van stemmen herbenoemd.

Verder werd er aandacht besteed aan de komende activiteiten en reizen van onze vereniging.

Bij de rondvraag kreeg het voltallige bestuur een compliment voor de arbeid welke dit jaar weer werd verricht ten faveure van onze ouderenvereniging.

Na de koffie met koek werd de middag voortgezet met muziek van het Reuverse Smartlappenkoor onder leiding van Ger Geerlings.

Het werd een fijne muziekmiddag waarbij het publiek driftig meezong en klapte.